Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy.

 
 • Data publikacji strony internetowej: 2022-11-20
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-12-02
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-12-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Waliczek, e-mail: dyrekcja@gbpjasienica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 33 8153467 lub 698584568. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą tłumacza języka migowego (np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.)

Żądanie powinno zawierać:

 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Odmówimy zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej na adres: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy, 43-385 Jasienica 300 lub za pomocą e-mail: biblioteka@gbpjasienica.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy, Jasienica 300, 43-385 Jasienica

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP w Jasienicy  mieszczą się na parterze oraz pierwszym piętrze. Do wejścia głównego prowadzą schody, które nie posiadają podjazdu dla niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8153 467. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking przed budynkiem biblioteki.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Jasienicy  znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać

poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Mazańcowicach, Mazańcowice 162, 43-391 Mazańcowice

Dostępność wejścia

Pomieszczenie biblioteki mieści się w suterenach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mazańcowicach. Do biblioteki prowadzi boczne wejście bez przeszkód architektonicznych.

Pomieszczenie biblioteczne jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8105 336. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie ogólnodostępny parking przed Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Mazańcowicach

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Zespołu szkolno-Przedszkolnego znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Międzyrzeczu Górnym, Międzyrzecze Górne 511, 43-392 Międzyrzecze Górne (budynek GOK)

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP mieszczą się na pierwszym piętrze w budynku Gminnego Ośrodka Kultury- Filia w Międzyrzeczu Górnym. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8155 591. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie hol budynku Gminnego Ośrodka Kultury- Filia w Międzyrzeczu Górnym.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury – Fila w Międzyrzeczu Górnym znajduje się ogólnodostępny parking.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, dlatego lokal biblioteczny jest niedostępny dla osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność toalet

W budynku znajduje się toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Filia w Rudzicy, Rudzica 124, 43-394 Rudzica (budynek GOK)

Dostępność wejścia

Pomieszczenia GBP mieszczą się na pierwszym piętrze budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia w Rudzicy. Do budynku, w którym znajdują się lokal biblioteczny prowadzą schody. Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 33 8154 944. Miejscem załatwienia

sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Filia w Rudzicy.

Dostępność parkingu

Obok  budynku znajduje się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób

niepełnosprawnych.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze nie są dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki. O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.


Dostępność architektoniczna

Punkt Biblioteczny w Bierach, Biery 219 (budynek GOK), 43-386 Świętoszówka

Dostępność wejścia

Punkt Biblioteczny w Bierach znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy – Filia w Bierach. Do wejścia głównego budynku prowadzą schody oraz podjazd dla  niepełnosprawnych.  Osoby niepełnosprawne ruchowo, poruszające się na wózkach mają możliwość telefonicznego umówienia wizyty pod nr tel. 698-584-568. Miejscem załatwienia sprawy z pracownikiem biblioteki będzie parking obok budynku.

Dostępność windy i przystosowanie korytarzy

W budynku nie ma windy, korytarze są częściowo dostosowane do osób na wózku inwalidzkim.

Dostępność parkingu

Przed budynkiem Gminnego Ośrodka Kultury znajduje  się ogólnodostępny parking bez wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność toalet

Toalety dla użytkowników biblioteki nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Inne

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych, oznaczeń w alfabecie Braill’a, ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych lub niedowidzących.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Obsługa osób słabosłyszących

Nie istnieje możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego na miejscu, bez wcześniejszego umówienia takiego spotkania.

Osoby niesłyszące i mające trudności w komunikowaniu się:

 • Mają prawo załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej. Osoba uprawniona może być reprezentowana przez osobę przybraną, którą może być osoba fizyczna, powyżej 16 roku życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w bibliotece. Osoba uprawniona nie może skorzystać z pomocy osoby przybranej wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich nie przysługuje osobie uprawnionej.
 • Powinni zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 7 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia mogą dokonać

poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres: dyrekcja@gbpjasienica.pl albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do jednostki.

O terminie i miejscu spotkania osoby uprawnionej z właściwym pracownikiem jednostki i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób przez nią wskazany w zapotrzebowaniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 18:30:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  30‑10‑2019 16:30:04
Data ostatniej aktualizacji:
08‑12‑2022 20:27:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie